04 /

Interaktiv.

Kata Videos...
decoimg-interaktiv.jpg

Kata Videos - Deine persönlichen Instruktoren für Zuhause

Basis-Katas

Taiyoko Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Höhere Katas

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Bassai Dai

Kanku Dai

Jion

Enpi

Hangetsu

Bassai Sho

Kanku Sho

Gojushiho Dai

Gojushiho Sho

Gankaku

Chinte

Meikyo

Jiin

Jitte

Nijushiho

Unsu

Sochin

Wankan